ITA 2565

1. คำสั่ง/กรอบแนวทาง

1.1 บันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.3 ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมุลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

2.1 บันทึกข้อความลงนามรับทราบและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2564

2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

บันทึกข้อความขอเผยแพร่ข้อมูล

1.1 ข้อมูลผู้บริหาร

1.2 นโยบายของผู้บริหาร

1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วย

(1) กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการปกครอง

(1.1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(1.2) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2562

(1.3) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

(1.4) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2553

(1.5) พระราชบัญญัติบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

(1.6) พระราชกฤษฎีการะเบียบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

(2) กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการคลัง

(2.1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

(3) กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร

(3.1) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

(3.2) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ.2561

(3.3) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

(4) กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ

(4.1) พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541

(4.2) พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542

(4.3) พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556

(4.4) พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550

1.6 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ และอำนาจและภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 2562

4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564

5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

6.อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 

 

7. ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

9. แผนปฏิบัติการประจำปี 2565

10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2565

11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และคู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ 

12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และคู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ 

13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ 

 15. สรุปเรื่องร้องเรียนทั่วไป

16. สรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564

17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2565

17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วย ในการเปิดเผยข้อมูลความข้อแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร.1)

(1) สขร.1 ตุลาคม 2564

(2) สขร.1 พฤศจิกายน 2564

(3) สขร.1 ธันวาคม2564

แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อ 1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน

1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ

1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

ข้อ 2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

ไตรมาสที่ 1

2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1

2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 2

2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.2 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2

2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 3

1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร

2. รายงานผลการดำเนินงาน

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

ไตรมาสที่ 4

2.1 บันทึกข้อความรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4

2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อ 3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

3.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธาณณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบคุลากรในหน่วยด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

ไตรมาสที่ 1

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) 

2.1 สขร.1 เดือนตุลาคม 2564

2.2 สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2564

2.3 สขร.1 เดือนธันวาคม 2564

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 2

1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

2. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม – มีนาคม 2565

2.1 แบบ สขร.1 เดือนมกราคม 2565

2.2 แบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

2.3 แบบ สขร.1 เดือนมีนาคม 2565 

2.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 3

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2565

2.1 แบบ สขร.1 เดือนเมษายน 2565

2.2 แบบสขร.1 เดือนพฤษภาคม 2565

2.3 แบบ สขร.1 เดือนมิถุนายน 2565

3. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 4

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2565 – เดือนกันยายน 2565

2.1 แบบสขร.1 ประจำเดือนกรกฏาคม 2565

2.2 แบบสขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2565

2.3 แบบสขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2565

3. แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1.1 บันทึกข้อความประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 และมีขออนุญาติเพยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ประจำปี 2565

1.2.1 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

1.2.2 ประกาศโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

1.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

2. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

2.1 บันทึกข้อความลงนาม แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.2 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 

2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

1. บันทึกข้อความลงนาม ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ประจำปี 2565 

2. ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

2.1. คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เรื่อง มาตรการ กลไก การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ประจำปี 2565

2.2 ประกาศโรงพยาบาลยี่่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เรื่อง มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ประจำปี 2565 

3. มีกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

4. มีหลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร ประจำปี 2565

5. บันทึกข้อความแจ้งเวียนทำความเข้าใจทั่วทั้งองค์กร

6. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)

1.บันทึกข้อความประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

2. ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลงานอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก รอบการประเมินวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

3. หลักฐานการประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

4. แบบฟอร์มการข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

1.บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

2.ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน  ระดับดีเด่น และดีมาก รอบการประเมินวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

3.หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก

4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ

2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนมีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและนวทางแก้ไข

3. รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องเรียน รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

3.1 บันทึกข้อความสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเจ้าหน้าที่ภายในหน่วย และสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4. แบบฟอร์มเผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

ไตรมาสที่ 4

3.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

3.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุุจริตและประพฤติมิชอบ

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

1. บันทึกข้อความลงนาม คำสั่ง ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน

2. คำสั่งและประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

2.1 ประกาศโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

2.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

3. หลักฐานแจ้งเวียนประกาศมาตรการการรับสินบน

4. แบบฟอร์มเผยแพร่ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน

ไตรมาสที่ 4

1. บันทึกข้อความรับทราบ และรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการ การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

2. แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

3. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์

1. บันทึกข้อความลงนามประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณุสข พ.ศ. 2564

2. ประกาศโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

4. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

4.1 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

4.2 ประกาศเจตนารมณ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

5. ภาพถ่ายกิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

6. แบบฟอร์มเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์สุจริต 

ไตรมาสที่ 4

1. บันทึกข้อความรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม คำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามที่หน่วยงานกำหนด

2. แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม เรื่องแนวทางปฏิบัติฯ ตามที่หน่วยงานงานกำหนด

3. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์

1. บันทึกข้อความรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม พ.ศ. 2565

2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2565 และรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม พ.ศ. 2565

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 4

1. บันทึกข้อความรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน  และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน เสนอผู้บริหารรับทราบ

2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

3. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์

1. บันทึกข้อความลงนามประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการรวมกลุ่มของบุคลากรในนาม “ชมรม STRONG”

2. การกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

(2.1) ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2565

(2.2) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนประมาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2565

3. การรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG”

(3.1) แนวทางการดำเนินงานกิจกรรม “ชมรม STRONG โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา”

(3.2) รายชื่อสมาชิกชมรม STRONG โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

(3.3) กิจกรรมการดำเนินงานชมรม STRONG โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 

2. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

3. คู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 4

1. บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4 ผ่านระบบ Google Form และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. Print Screen หน้าจอ Google Form

4. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์