ITA 2564

หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

    1.1 ข้อมูลผู้บริหาร

    1.2 นโยบายของผู้บริหาร

    1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

    1.4 หน้าที่และอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง

    1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

    1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์

    1.7 ข้อมูลการติดต่อ

    1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

    1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

    1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

    1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

    1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

    1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

    1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน

    1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 

4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

5. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

6. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ และการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวเกียวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบายงานผลเรื่องร้องเรียน 

9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

9.1รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง63

9.2แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

9.4ประกาศสป.และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ

9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1)

– ประจำเดือนตุลาคม 2563

– ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

– ประจำเดือนธันวาคม 2563

– ประจำเดือนมกราคม 2564

– ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

– ประจำเดือนมีนาคม 2564 

10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

11. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริกรประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558) 

     ไม่มี

หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบ 

2.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง63

3.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมุล

หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน

     1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ

     1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ

     1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหารพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

     1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี

3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

    3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ

     3.2 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่

     3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสละ 2 ชุด (ที่ไม่ซ้ำกัน)

ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563

            (1) ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 1

           (2) ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 2

ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม – มีนาคม 2564

          (3) ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายชุดที่ 1 (ไตรมาส 2)

          (4) ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายชุดที่ 2 (ไตรมาส 2)

    3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตเผยแพร่ (ไตรมาสที่ 1)

1.2 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตเผยแพร่ (ไตรมาสที่ 2)

1.3 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตเผยแพร่ (ไตรมาสที่ 3)

1.4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตเผยแพร่ (ไตรมาสที่ 4)

2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)

     2.1 ประจำเดือนตุลาคม2563

    2.2 ประจำเดือนพฤศจิกายน2563

    2.3 ประจำเดือนธันวาคม2563

    2.4 ประจำเดือนมกราคม 2564

    2.5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

    2.6 ประจำเดือนมีนาคม 2564

    2.7 ประจำเดือนเมษายน 2564

    2.8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

    2.8 ประจำเดือนมิถุนายน 2564

    2.9 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

3. แบบฟอร์มาการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณสะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3.1 แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์ (ไตรมาส 1)

3.2 แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์ (ไตรมาส 2)

3.3 แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์ (ไตรมาส 3)

3.4 แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์ (ไตรมาส 4)

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่งหรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (เป็นเอกสารแนบข้อ 1)

3.กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ตามข้อ 2 (องค์ประกอบตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.4)

4. หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

6.แบบฟอร์มขอเผยแพร่บนเวบไซต์

หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

1.บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก

หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

     1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

     1.2 โครงการพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรมสู่องค์กรต้นแบบ ปี 2564

2. รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

3.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4. รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

5. ภาพกิจกรรม

6.แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

บันทึกข้อความแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน พร้อมแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารระผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารระผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3. บันทึกข้อความ และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน จำนวน 1 ชุด (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)

3.1 รอบ 6 เดือน หลักฐานการรายงานผลฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน (เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

4. หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือาช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม

5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

1. หลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

    1.2 โครงการมหกรรมตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง คปสอ.ยี่งอ ปี 2564

2. รายงานสรุปโครงการ

3. รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

4. รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก

5. ภาพกิจกรรม

6.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ

7. แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามกรณีที่หน่วยงานที่ไม่มีการดำเนินการในข้อ 2.7 ให้อธิบายแจ้งผู้ตรวจประเมิน

2.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่

2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

2.3 มาตรป้องกันการรรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

2.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

2.5 มาตรการการป้องกันทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ

2.6  มาตรการการรับของแถม

2.7 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล

3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

1. ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือมือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแบบฟอร์มการรายงานและการติดตามประเมินผลฯ (แบบฟอร์มที่ 2 และแบบฟอร์มที่ 3) และจัดส่งตามปฏิทินที่ำหนดใน

2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภาสยในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

1. หลักฐานการอรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

    1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

    1.2 โครงการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน คปสอ.ยี่งอ

2. รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4. รายงานสรุปการอบรม

5. ภาพกิจกรรม

6. แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

    1.1บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

    1.2 โครงการพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรมสู่องค์กรต้นแบบ ปี 2564

2.รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” หรือ โมเดล STRONG ใช้พันธสัญญา คือ “สาธารณสุข ชื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริตจิตพอเพียง” ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

4.รายงานผลการจัดโครงการ

5.ภาพกิจกรรม

6.แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุมคามทางเพศในการทำงาน ดำเนินการให้เสร็จิสิ้นในไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)

2. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

3. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานและคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

5. รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนด ดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4